Duurzaam beleid

Wij gaan voor excellent vermogensbeheer met oog voor mens en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord beleggen is een vast onderdeel van onze multi-managementstrategie. Om zeker te zijn dat onze beleggingsoplossingen voldoen aan onze ESG-richtlijnen, maken wij gebruik van de volgende middelen: screening, engagement, uitsluiting en stembeleid.

Screening

Wij streven ernaar dat alle ondernemingen waarin wij beleggen zich houden aan de Global Compact Principles (GCP) van de Verenigde Naties (VN). Dit zijn principes op het gebied van mensenrechten, milieu, arbeidsomstandigheden en anticorruptie. De ondernemingen waarin wij beleggen worden periodiek gescreend op deze principes. Daarvoor maken wij gebruik van een gespecialiseerde externe partij: Sustainalytics. Deze partij screent jaarlijks onze portefeuilles en controleert of alle ondernemingen handelen volgens de Global Compact Principles. Wilt u meer weten over de Global Compact Principles? Dan kunt u terecht op de website: The ten principles of the UN Global Compact.

Engagement

Uit de screening kan blijken dat een onderneming in strijd handelt met de Global Compact Principles. Sustainalytics gaat dan namens TKP Investments een dialoog aan met de onderneming die in overtreding is. Deze dialoog wordt ook wel engagement genoemd. Sustainalytics wijst het betreffende bedrijf op de tekortkomingen en probeert het bedrijf ertoe te bewegen om zich duurzamer op te stellen. Na een periode van drie jaar beoordelen wij of de engagementactiviteiten tot het gewenste resultaat hebben geleid. Is dit onvoldoende het geval, dan sluiten wij het betreffende bedrijf uit. De ondernemingen waarmee TKPI op dit moment de dialoog voert zijn weergegeven op de focuslijst engagement.

Uitsluiting

In sommige gevallen sluiten wij op voorhand bepaalde bedrijven en staatsobligaties uit om in te beleggen. Dit geldt voor zowel actief als passief beheerde beleggingsfondsen. Eens per jaar passen wij de lijst met uitsluitingen aan.

Uitgesloten bedrijven

Wij beleggen niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling, handel en onderhoud van controversiële wapens. Onder controversiële wapens verstaan wij: anti-persoonsmijnen, nucleaire, biologische, chemische en clusterwapens, verarmd uraniummunitie en witte fosfor. Onze externe partner Sustainalytics brengt alle bedrijven in kaart die direct betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens.

Daarnaast beleggen wij niet in kolenmijnbouwbedrijven die 30% of meer van hun omzet behalen uit de winning van thermische kolen. Dit type kolen heeft een sterk vervuilende impact op het milieu. Hetzelfde geldt voor de winning van olie uit teerzanden. Daarom sluiten wij eveneens ondernemingen uit die 30% of meer van hun olieproductie halen uit teerzanden evenals bedrijven met een significante betrokkenheid bij de aanleg van pijpleidingen om deze productie te transporteren.

Tabaksondernemingen zijn eveneens uitgesloten van het beleggingsuniversum. Het betreft ondernemingen welke meer dan 5% van de omzet behalen uit de productie van tabak en aan tabak gerelateerde producten. Het gebruik van tabak is een van de grootste factoren voor een aantal (chronische) ziekten. De toegebrachte schade aan de volksgezondheid is niet te verenigen met een maatschappelijk verantwoorde belegging.

Uitgesloten staatsobligaties

Op basis van universeel erkende veroordelingen op het gebied van schending van mensenrechten, sluiten wij een aantal overheden uit. De meest belangrijke indicatoren van veroordelingen van staten zijn de sancties van de VN Veiligheidsraad of de Europese Unie (bijvoorbeeld een wapenembargo). De uit te sluiten beleggingen zijn staatsobligaties en overige leningen uitgegeven door centrale en lagere overheden van deze landen.

Stembeleid

Voor alle wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen geldt het stembeleid. Tijdens algemene en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen participanten gebruik maken van hun stemrecht. In de praktijk stemt TKP Investments als vermogensbeheerder en gevolmachtigde van de participanten. Stemadviesbureau ISS ondersteunt ons hierbij. Zij passen een duurzaam stembeleid toe, volgens de ‘International Sustainability Proxy Voting Guidelines’. In principe volgt TKPI dit advies tenzij er moverende redenen zijn om hiervan af te wijken, zoals bijvoorbeeld een Eumedion Alert. Doordat wij als gevolmachtigde stemmen, maken onze klanten gebruik van hun stemrecht. Dit is een aanbeveling van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Ter voorkoming van enige schijn van belangenverstrengeling wordt niet gestemd op beursgenoteerde ondernemingen welke de sponsor zijn van klanten van TKPI of op beursgenoteerde ondernemingen welke een eigendomsbelang hebben in TKPI. Op dit moment wordt geen gebruik gemaakt van het stemrecht op de aandeelhoudersvergadering van de volgende ondernemingen (lijst wordt in elk geval jaarlijk getoetst):

Ga naar stemrapportage voor een uitgebreide rapportage over de uitgebrachte stemmen.

Wilt u meer weten over ons beleid op gebied van verantwoord beleggen? Dan verwijzen wij u graag naar ons beleidsdocument verantwoord beleggen.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Onze multi-management fondsen

Bekijk hier ons ruime aanbod aan actief en passief beheerde beleggingsfondsen. Natuurlijk volgens onze multi-managementstrategie.

Meer over onze fondsen

Duurzaam beleggen

Een financieel gezonde toekomst begint bij verantwoorde keuzes. Benieuwd hoe uw organisatie kan profiteren van onze duurzame aanpak?

Meer over duurzaam beleggen

Gelieerde organisaties