Doorbeleggen na pensioen minder zekerheid, meer rendement

De koopkracht van pensioenen was in het verleden geborgd. Met eindloonregelingen was een welvaartsvaste pensioenopbouw de standaard en na pensionering zorgde indexatie voor bescherming tegen inflatie. Dit is veranderd. Hoewel de huidige middelloonregelingen pensioenverhoging nastreven, volgt alleen bij een voldoende gunstige financiële positie van het pensioenfonds een toeslag op de pensioenaanspraak.

Huidige situatie

Door de lage renteniveaus en betere overlevingskansen van de deelnemers hebben pensioenfondsen ook de afgelopen jaren geen toeslagen kunnen toekennen. Deelnemers lopen nu zelf het risico gekort te worden op hun pensioen. De koopkracht van het pensioen is sterk afhankelijk geworden van de financiële markten.

In beschikbare premieregelingen liggen de financiële risico’s nog meer bij de deelnemers. Beleggingsresultaten moeten zorgen voor voldoende kapitaal om op pensioendatum een goed pensioen te kunnen aankopen. Een verzekeraar of pensioenfonds kijkt bij aanvang van het pensioen naar de verwachte resterende levensduur en actuele rentestand en berekent hoeveel pensioen met het kapitaal van de deelnemer kan worden gerealiseerd. Met de huidige lage verwachte renteopbrengsten komt dit steeds meer neer op de verdeling van het huidige kapitaal over het verwachte aantal resterende levensjaren. De resultaten vallen dan tegen.

Doorbeleggen als oplossing

De Wet verbeterde Premieregeling biedt een alternatief. In plaats van het inkopen van een vaststaand pensioen, kan een deelnemer overwegen om zijn kapitaal ook na pensionering te blijven beleggen. In een omgeving waarin de dividendrendementen van aandelen al hoger liggen dan de rente, is het zeer denkbaar dat over de circa twintig resterende levensjaren een beter rendement kan worden behaald via doorbeleggen.

Hoe risicovol zou een dergelijk pensioen moeten zijn? Dat is de vraag waar pensioenfondsen en verzekeraars zich nu voor geplaatst zien. Pensioenfondsen met een oud deelnemersbestand zijn veelal terughoudend in het nemen van risico’s. Het percentage zakelijke waarden is laag en renterisico’s worden voor een groot deel weggenomen. Doel is het voorkomen van al te grote kortingen. Zou een laag-risicoprofiel ook moeten gelden voor het doorbeleggen van beschikbare premieregelingen? Of is het gegeven dat een deelnemer zelf kiest voor het nemen van beleggingsrisico voldoende om een meer risicovol beleid te voeren?

Laag- vs. hoog-risicobeleid

Studies tonen aan dat met de huidige lage rentes, een beleid met risicovolle beleggingen zoals aandelen, een aanzienlijk hogere rendementsverwachting heeft dan een laag-risicobeleid. Tijdens het doorbeleggen zijn er echter geen buffers. Sterke koersdalingen leiden na maximaal een jaar tot aanzienlijke verlagingen van het pensioen, zonder herstelmogelijkheid van beleggingen die zijn verkocht ten behoeve van de pensioenuitkeringen. Een goede inkomensbasis kan dit risico op koersdalingen voor deelnemers draagbaar maken. De AOW-uitkering is niet hoog. Maar wanneer deze wordt aangevuld met onder andere door de deelnemer opgebouwde pensioenpotjes, ontstaat een acceptabel inkomen dat fluctuaties van het pensioen in het doorbeleggen kan opvangen en het leven voor de gepensioneerde aangenaam houdt.

Dit geldt voor veel deelnemers aan beschikbare premieregelingen die op korte termijn met pensioen gaan. Pensioenuitvoerders kunnen deelnemers zodoende twee duidelijke opties bieden: een stabiele nominale uitkering (in het geval van pensioenfondsen betekent dit het inkopen van een Defined Benefit (DB) pensioen dat initieel lager is door het financieren van een solvabiliteitsopslag) of doorbeleggen met een hoger verwacht rendement, waardoor de hoogte van de uitkering gaat fluctueren.

Naarmate de jaren verstrijken zal een steeds groter deel van deelnemers grotendeel afhankelijk zijn van de resultaten uit de beschikbare premieregelingen. Bovendien zal het aantal deelnemers dat in deze regelingen pensioneert naar verwachting toenemen. Daarom is de verwachting dat het aanbod van risicoprofielen na pensionering ook groter wordt.

Risicovolle beleggingsoplossingen voor gepensioneerden passen daarmee in de beweging van de eens zekere koopkracht van gepensioneerden, naar een steeds grotere afhankelijkheid van de fluctuaties in financiële markten. Maar het is wel even wennen.

Door: Arjen Tebbenhof, Investment Strategist bij TKP Investments

Op de hoogte blijven van actualiteiten? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief en marktupdates.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties