Groen licht voor green bonds

Bij TKP Investments zien we dat onze klanten in toenemende mate op zoek zijn naar ‘donkergroene’ producten. Dat wil zeggen dat duurzaamheidsaspecten hier de kern zijn en niet slechts een overweging. Dat was voor ons aanleiding om nader onderzoek te doen naar green bonds. Met als centrale vragen wat het groene karakter van deze obligaties bepaalt en of ze een interessante beleggingsoplossing kunnen zijn voor institutionele beleggers.

Green bonds om klimaatverandering tegen te gaan

Green bonds zijn obligaties die projecten financieren die tot doel hebben om klimaatverandering tegen te gaan en de kwaliteit van het milieu te verbeteren. Hierbij valt niet alleen te denken aan wind- en solarparken, maar ook aan projecten die zijn gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, het tegengaan van de gevolgen van de opwarming van de aarde, en de verduurzaming van de steden. De Nederlandse Waterschapsbank heeft bijvoorbeeld groene obligaties uitgegeven om ons land te beschermen tegen overstromingen en stormen en om de waterkwaliteit te verbeteren.

Definities en criteria verschillen

Green bonds zijn een relatief nieuw product op de financiële markten. Verschillende organisaties werken nog aan een definitie en criteria die obligaties als groen kwalificeren. Hiervoor is nog geen standaard beschikbaar. Kredietbeoordelaar Moody’s, de Peoples Bank of China en Green Bonds Principles, een relatief nieuwe speler, hanteren bijvoorbeeld verschillende definities van green bonds. Ook de Europese Unie werkt aan een eigen methodiek. Het lijkt er echter op dat Green Bonds Principles op dit moment de meest erkende is. Maar of hun benadering de beste is, is nog moeilijk te zeggen. Elke methodiek heeft namelijk haar sterke en zwakke punten.

Greenwashing

Vanuit het perspectief van Nederlandse institutionele beleggers als pensioenfondsen, is de definitie zoals de Peoples Bank of China die hanteert wellicht het minst passend. Volgens deze definitie worden obligaties voor de verduurzaming van bijvoorbeeld kolencentrales ook als groen gezien. Veel institutionele beleggers willen daar echter niets mee te maken hebben, in elk geval niet in het kader van green bonds beleggingen. Zij willen er dus zeker van kunnen zijn dat hun gelden niet voor dergelijke projecten worden gebruikt. Daarnaast willen beleggers erop kunnen vertrouwen dat ze niet participeren in greenwashing – waarbij beleggingen als milieuvriendelijker worden gepresenteerd dan ze daadwerkelijk zijn. En uitsluitend beleggen in obligaties van bedrijven die daar periodiek over rapporteren, voorkomt niet per definitie zo’n greenwashing. 

Kwaliteit van groene obligaties

Alleen zorgvuldige research kan een bepaalde mate van zekerheid bieden dat een green bond voldoet aan de criteria die je als belegger stelt. Pas als je een goed overzicht hebt van het maatschappelijk verantwoord beleid van een bedrijf, kun je een mening vormen over kwaliteit en het groene karakter van een obligatie. Maar ook dat biedt geen garanties. Daarom zijn goed gedefinieerde randvoorwaarden van groot belang. Dat vermindert de kans dat een green bond achteraf niet zo groen blijkt als gedacht, met alle mogelijke negatieve publiciteit van dien. Maar de vraag is natuurlijk of je wilt beleggen in green bonds – of in een andere beleggingscategorie met duurzame kenmerken – om je imago te verbeteren of om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Als iedereen uit angst voor negatieve publiciteit wegblijft bij alle groene beleggingen, dan kunnen we onszelf afvragen of we niet zelf een greenwashing-effect creëren.

Intentie telt ook

Wat in de toekomst van grotere betekenis zal zijn, is de intentie: wat zijn de redenen voor het besluit om in green bonds te beleggen? Maatschappelijk verantwoord beleggen neemt in belang toe en er komen steeds meer oplossingen om daar invulling aan te geven. Wij bewegen ons snel richting een wereld waarin beleggers een reputatierisico gaan lopen als ze geen aandacht hebben voor duurzaamheidsaspecten. Dus diegenen die deze verantwoordelijkheid op zich nemen en nieuwe markten durven te betreden, moeten er niet op worden afgerekend als het misschien een keer misgaat.

Green bonds als matching-instrument

Onze bevindingen zijn dat green bonds een interessante beleggingsoplossing kunnen bieden voor institutionele beleggers die de klimaatdoelstellingen en duurzaamheid omarmen. Binnen de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen kunnen ze dienen als een matching-instrument. Onder beleggers is echter nog geen overeenstemming over het mogelijke rendement van deze categorie ten opzichte van traditionele obligaties. Beleggers vragen zich bijvoorbeeld af waarom bedrijven en overheden groene obligaties uitgeven als dit niet per definitie een goedkopere financieringsbron is. Een mogelijke verklaring kan zijn dat zij daarmee een groen imago willen uitstralen.

Ons onderzoek laat zien dat green bonds gemiddeld genomen net zo goed renderen als traditionele obligaties met een vergelijkbaar risicoprofiel. Rendement hoeft dus geen reden te zijn om niet in green bonds te beleggen. Een nadeel kan wel zijn dat de markt voor deze obligaties momenteel nog niet heel breed is. We zien echter dat de markt zich snel ontwikkelt. Bovendien zijn we van mening dat er op dit moment voldoende interessante groene obligaties beschikbaar zijn om een portefeuille op te bouwen. Een zorgvuldig selectietraject is daarbij wel essentieel.

Groen licht

Kortom, er zijn wat ons betreft vooralsnog niet veel redenen om niet in green bonds te beleggen. Sterker nog, ze kunnen een waardevolle aanvulling zijn om de klimaatdoelstellingen te halen en de wereld om ons heen leefbaar te houden. Beleggers hebben hiermee een extra mogelijkheid om geld te investeren in projecten die op dit gebied het verschil kunnen maken.

Door: Anna Czylok, Investment Strategist bij TKP Investments

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties